Arquivos da categoria: pbt2

türkiye’de kumar yarg? yetkisi belgesi kaç y?l geçerli 8

Süresiz Nafakaya ?li?kin Hukuki De?erlendirme ve Yurtd???nda Nafaka

Ancak, taraf devletlerin Sözle?me’yi iç hukuk kurallar?n?n bir bölümü haline getirmek gibi bir yükümlülükleri yoktur[459]. A?HS ile iç hukuk aras?ndaki ili?ki aç?s?ndan hangi sistemin benimsenece?i her taraf devletin kendi sorunudur[460]. Komisyon, ?ikayetleri bir ön incelemeye tabi tutarak, bunlar?n kabuledilebilir olup olmad???n? belirlerdi. Bir ba?vurunun kabuledilebilir bulunmas? halinde, Komisyon taraflar aras?nda dostane çözüme var?lmas? için çaba gösterirdi. Bir çözüme ula??lamayacak olursa, Komisyon maddi olaylar? ortaya koyan ve davan?n esas? hakk?nda görü?ünü ifade eden bir rapor haz?rlard?. Sözle?me, ki?isel ve siyasal haklar? düzenlemenin yan? s?ra, Sözle?meci Devletler taraf?ndan üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini sa?lamak için bir mekanizma kurmu?tur.

Bu dokunulmazl???n amac?; diplomatik temsilcilerin görevlerini, kabul eden ülkede herhangi bir bask? veya müdahaleye u?ramadan yerine getirmelerini sa?lamakt?r. Bu kapsamda öngörülen istisnalar Uluslararas? Hukuktan kaynaklanmakta olup, Birle?mi? Milletler Uluslararas? Hukuk Komisyonu taraf?ndan haz?rlanan 1961 Diplomatik ?li?kiler Hakk?ndaki Viyana Sözle?mesi’nde ve 1963 Konsolosluk ?li?kileri Hakk?ndaki Viyana Sözle?mesi’nde düzenlenmi?tir. ??bu Sözle?meler kanunla uygun bulunup, usulüne uygun olarak yürürlü?e koyulmu? oldu?undan, Anayasa m.90/5 uyar?nca kanun hükmündedir. Dolay?s?yla; kanun hükmünde kabul edilen bu Sözle?melerin gere?inin eksiksiz ?ekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Ceza Dairesi’nin güncel bir karar?nda, yerel mahkemenin beraat eden san???n ödedi?i vekalet ücretinin kat?lana yükletilmesi ?eklindeki karar?n? onamas?n?n, 5271 say?l? Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Yarg?lama Giderleri ve Çe?itli Hükümler” ba?l?kl? yedinci kitab?n?n “Yarg?lama Giderleri” ba?l?kl? birinci k?sm?nda yer alan düzenlemelere uygun olup olmad???d?r.Yaz?m?zda; Yarg?tay 8. Ceza Dairesi’nin karar? ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri aç?klanarak, bu karar?n hukuka uygun olup olmad??? incelenip sonuca var?lmaya çal???lacakt?r. Bu tarihte BTK, vatanda?lar? yasa d??? kumar gibi sitelere yönlendiren yurtiçi kaynakl? SMS’lerin önüne geçebilmek için 4 numaradan olu?an kod sistemini gece yar?s?ndan itibaren devreye alacak. 11 Aral?k’tan sonra BTK karar? ile alfanümerik ba?l??a sahip SMS’leri ba?latan i?letmeci bilgisi, söz konusu mesajlar?n sonunda yer alacak.

Oda hapsi cezas?nda normal mesai devam eder ancak mesai bitiminde ayn? cezay? alan personel bir arada ve bir yerde tutulur. Bu ki?ilerin sinema, kantin gibi sosyal tesislerden yararlanmas?na izin verilmez. A??r oda hapsi cezas?nda ise cezal?lar hizmet göremez ve tek ba?lar?na bir odada hapis tutulurlar. Türk hukukundaki oda hapsinden fark?, cezan?n mutlaka tek ba??na çekilmesidir. A?HS yürürlü?e girdikten sonra geli?en yeni durumlara göre kabul edilen ek protokoller ile haklar?n s?n?rlar? geni?letilmeye çal???lm??t?r.

Maddesindeki Cumhurba?kan?n?n tek ba??na yapaca?? i?lemler ile Yüksek Askeri ?uran?n kararlar?n?n yarg? denetimi d???nda oldu?u, 159. Maddesindeki, Hakimler ve Savc?lar Kurulunun kararlar?na kar?? yarg? mercilerine ba?vurulamayaca?? ?eklindeki, yasama organ?na takdir yetkisi vermeden aç?kça yarg? yolunu kapatan bir hüküm içermemektedir\. En yeni ve popüler oyunlar? ilk sen deneyimle. paribahis\. Buradan ç?kan sonuç ortada bir Anayasa-Sözle?me çat??mas? de?il kanun-sözle?me çat??mas? oldu?udur. 5982 say?l? “Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?n?n Baz? Maddelerinde De?i?iklik Yap?lmas? Hakk?nda Kanun”un 13. Maddesinin üçüncü f?kras?nda de?i?iklik yap?larak “disiplin cezalar? yarg? denetimi d???nda b?rak?lamaz” düzenlemesi getirilmesine ra?men, 129.

Seçim kanunlar?nda herhangi bir özneyi etkileyecek ?artlarda yap?lan de?i?ikli?in uygulama alan?na yönelik Anayasa m.67 dahilinde de?erlendirme yap?l?rken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) taraf?ndan aç?klanan seçim takviminin süjeleri etkileme ?ekline göre hareket edilmelidir. ?öyle ki; seçme yeterlili?i ile alakal? yasa de?i?ikli?inde bir y?ll?k sürenin hesab?nda oy verme günü dikkate al?nmas? gerekirken, seçilme yeterlili?i, usulü ve yönetimi ile ilgili de?i?iklikte ise, YSK taraf?ndan aç?klanan takvimde seçilmeye yönelik icrai ve kesin hüküm içeren durumlara yönelik süreler, yani seçimlerin resmi takvim ba?lang?c? ile seçim günü dikkate al?nmal?d?r. Böylece, Anayasan?n ruhuna da uygun yorum yap?lm?? olur. Bu dü?ünceye göre; Anayasa m.67’nin son f?kras? ile korunan hukuki yarar, seçimler s?ras?nda iktidarda olan?n demokrasiye ayk?r? bir ?ekilde seçim yar???nda avantaj elde etmemesine yönelik bir otokontrol sistemi olu?turmakt?r. Bu yorumun, temsili demokrasi amac?na hizmete elveri?li ve gerekli oldu?u ileri sürülmektedir. 5271 say?l? Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Davaya yeniden bakacak mahkemenin i?lemleri” ba?l?kl? 307. F?kras?na göre; “Yarg?taydan verilen bozma karar? üzerine davaya yeniden bakacak bölge adliye veya ilk derece mahkemesi, ilgililere bozmaya kar?? diyeceklerini sorar”. Maddesi uyar?nca verilen yap? kay?t belgesine sahip olan malikin, deprem sebebiyle y?k?lan binada gerçekle?en ölüm ve yaralanma neticelerinden do?rudan sorumlu olup olmayaca??, geçici 16. F?kras?nda yer alan sorumluluk düzenlemesinin, ceza sorumlulu?u için de geçerli olup olmad??? de?erlendirilecektir. Bu yaz?m?zda; 5271 say?l? Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “San??a verilecek güvence belgesi” ba?l?kl? 246.

  • Bu borçlanma kredili mal ve hizmet al?m? konular?nda olabilece?i gibi nakit olarak ta yap?labilir.
  • 2011 y?l?n?n Haziran ay?nda çiftin ili?kisi kötüle?meye ba?lam??, ba?vurucu kal?c? olarak ?spanya’da ya?amaya karar vermi?, bu kapsamda Madrid mahkemesine e?iyle mü?terek çocuklar?n?n velayetini almak için tedbir karar? verilmesi ve bo?anmak için gerekli i?lemlerin yap?lmas? için ba?vuruda bulunmu?tur.
  • Maddesi uyar?nca fesat ve isyan halinde her üst, emir ve komuta i?ini üzerine almakla görevlidir.
  • Maddesinde Harp Okulunun organlar? aras?nda, yüksek disiplin kurulu say?lm??, 16’.

[29] Ülkemizde, futbolcu lisanslar?n?n tescili s?ras?nda kulüplerin, Türkiye Futbol Federasyonu organ ve kurullar?n?n verdi?i kararlara kar?? yarg? organlar?na ba?vurmayacaklar?na ili?kin bir taahhütname imzalamalar? gerekmektedir. Geçti?imiz günlerde, Fenerbahçeli futbolcu Deniz Bar??’?n Yarg?tay’a ba?vurarak Tahkim Kurulu karar?n? bozdurmas?n?n ard?ndan, söz konusu taahhütnamenin geçerlili?i tart???lmaya ba?lanm??t?r, bkz. Maddesine göre, MHK kararlar?ndan hukuki sonuçlar do?urabilecek ve Tahkim Kurulu’na intikal ettirilebilecek olanlar, TFF Yönetim Kurulu’nun onay?na tabi bulunmaktad?r[137]. Maddelerinde, hukuki sonuç do?urabilecek kararlar?n? onay için TFF Yönetim Kurulu’na göndermek MHK’n?n görevleri aras?nda say?lm??t?r. Ayr?ca MHK, Talimat ile ?ç Talimatta[138] yer almayan hususlar hakk?nda karar vermeye yetkili bulunmaktad?r. Maddesi, TFF ile GSGM aras?ndaki ili?ki bak?m?ndan ayr?ks? bir hüküm niteli?indedir. An?lan hükme göre TFF, GSGM’nin tesis ve personelinden, GSGM ile yapaca?? sözle?me ve protokol[89] esaslar? çerçevesinde yararlanabilecek ve kulüpleri yararland?rabilecektir. Maddenin “(…) bu Kanunda öngörülen veya özerk federasyonlar bünyesinde bulunan kurullarda (…)” bölümü iptal edilmi? ve iptal edilen bölümün yürürlü?ü, iptal karar?n?n Resmi Gazete’de yay?mlanaca?? güne kadar durdurulmu?tur.

A?HM, Hüsnü Yavuz/Türkiye davas?nda AY?M’nin ba??ms?z bir mahkeme olup olmad???n? ayr?nt?l? olarak irdelemi?tir[685]. Mahkeme öncelikle, AY?M’e atanan askeri hakimlerin ba??ms?zl???n?n Anayasa ve ilgili yasa hükümleri ile garanti alt?na al?nd???n?, atanma usulleri yönünden, askeri hakimlerin gerek idareye gerekse dava taraflar?na kar?? yarg? ba??ms?zl???n?n kat? kurallar?na uyarak görevlerini icra etmelerini engelleyecek hiçbir durumun olmad??? sonucuna varm??t?r. Bu sonuca ula??rken,  AY?M’deki  askeri hakimlerin, ömür boyu atanmalar?, ya? haddine kadar ba?ka göreve tayin edilememeleri, hiçbir ?ekilde kararlar?ndan dolay? idareye hesap verme durumunda olmamalar?n?, disipline ili?kin konular?n idari makamlarca de?il, AY?M Yüksek Disiplin Kurulunca incelenip karara ba?lanmas?n? göz önünde bulundurmu?tur. A?HM, askeri personeli yarg?lamak amac?yla k?smen ya da tamamen askeri üyelerden olu?an askeri mahkemelerin kurulmas? uygulamas?n?n, çok say?da taraf devletin hukuk sisteminde bulundu?unu, ancak ba??ms?zl?klar?n? ve tarafs?zl?klar?n? güvence alt?na alacak yeterli koruma tedbirlerinin bulunmas? halinde A?HS’ne uygunluk arz edece?ini belirtmektedir. Bu konuda iç hukukumuzdaki düzenlemelere bak?ld???nda, TSK Personel Kanununun 50. Maddesinde;  Disiplinsizlik veya ahlaki durumlar? sebebiyle Silahl? Kuvvetlerde kalmalar? uygun görülmeyen subaylar?n hizmet sürelerine bak?lmaks?z?n emekli edilece?i belirtilmekle birlikte, bu hükmün uygulanmas? bak?m?ndan e?cinsel oldu?u bilinse dahi bu ki?inin disiplini ihlal eden, hizmeti aksatan davran??lar?n?n olup olmad???na bak?lmal?d?r. Asker ki?inin, s?rf e?cinsel oldu?u için, silahl? kuvvetlerden ili?i?inin kesilmesi  durumunda  8. A?HM, Glassenapp ve Kossiek davalar? gibi birçok uyu?mazl?kta, ilgililerin siyasi görü?leri nedeniyle devlet memurlu?una al?nmamalar?n?n veya ç?kar?lmalar?n?n maddeyi ihlal etmedi?ine karar vermi?tir. Buna kar??l?k Vogt karar?nda, Alman Komünist Partisinin aktif üyesi olan ?ngilizce ö?retmeni memurun, fikri faaliyet nedeniyle memuriyetten ihrac?n? 10. Maddenin II.f?kras?nda özel s?n?rlama sebepleri say?lm??t?r.

Dünya üzerinde nerede ise tüm Müslüman co?rafyas?nda sorun, çat??ma, kan ve gözya?? var. “Bat?l? Güçler” ad? ile bilinen emperyalist anlay??a dayal? ülkelerin menfaatleri hep korunmakta ve vatanda?lar? da hep kazanmakta, ancak ?slam dinine inanan insanlar?n ço?unlukta oldu?u topraklara sistematik ?ekilde Müslüman kan? akmaya devam etmektedir. Bu gidi?le akan kan ve gözya?? duracak gibi de gözükmemektedir. 1939 y?l?nda Sicilya’n?n Palermo ?ehrinde do?an Giovanni Falcone, ?talya’n?n mafya yap?lanmas?n?n çökertilmesinde görev yapm?? en önemli isimlerden birisidir. Falcone, Sicilya’da gerilimin ciddi anlamda t?rmand??? 1980’li y?llar?n ba?lar?nda Palermo Cumhuriyet Ba?savc?l???’nda meslek hayat?na ba?lam??, daha sonra ise sorgu hakimi olarak görev yapm??t?r. Bu gerginli?in sebepleri ise, hakim ve savc?lar ile kolluk kuvvetlerinin önde gelen isimlerinin sürekli suikasta kurban gitmeleridir. ?fade özgürlü?ünü düzenleyen ?nsan Haklar? Avrupa Sözle?mesi m.10 uyar?nca; ifadenin mahiyeti, ifade edenin kimli?i, ifadenin hedefi olan ki?i, kurum, kurulu?, örgüt veya topluluk gibi unsur ve süjelere göre gerçekle?tirilen müdahalede; kanaat özgürlü?ü, haber ve görü? alma ile verme özgürlü?ü ve bu özgürlü?ün … Bunlardan ikisi, net bir ?ekilde çocuklar?, gençleri ve kad?nlar? tehdit etmektedir.?lki bilinen ad? ile “bonzai”, yani “sentetik kannabinoid” adl? uyar?c? ve uyu?turucu maddedir.

(4) ?tiraz hakl? görülürse, itiraz? inceleyen üst disiplin amiri verilen cezay? hafifletebilir veya tamamen kald?rabilir. Te?kilat?nda disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amirinin onay?yla karar verilir. (2) Ba?kan veya üyelerin olmad??? zamanlarda görev yapmak üzere as?l üye say?s? kadar yedek üye bulunur. Ba?kan?n olmad??? zamanlarda en k?demli üye ba?kan olur. Ba?kan ve üyeler tahkikat süresi içinde disiplinsizlik yapan personelin ve birbirlerinin en yak?n amiri olamazlar. (1) Askeri ö?renciler hakk?nda, bu Kanuna ayk?r? olmayan özel kanunlar?ndaki hükümler sakl?d?r. (2) Disiplin amirleri, disiplin yönünden e?itilmesine ve ?slah edilmesine katk? sa?lamak amac?yla maiyetine ilave görev ve sorumluluklar verebilir. Verilecek görev ve sorumluluklar; i?lenen fiilin niteli?ine, personelin statüsüne, rütbesine ve makam?na uygun ve ölçülü olur. Bu kapsamda verilen görevler hizmete yönelik emir olarak kabul edilir. (1) Amirlerin; maiyetine hatalar?n? göstermesi, maiyetini ele?tirmesi, sözlü veya yaz?l? olarak ikaz? disiplin cezas? say?lmaz.

türkiye’de kumar yarg? yetkisi belgesi lazer 5

NACE Kod Rehberi Kocaeli Ticaret Odas? Kocaeli Chamber Of Commerce

Vizyonder, e?itim alan?ndaki uzmanl???yla, kurumsal ve bireysel e?itim ihtiyaçlar?n? kar??lamak için çal??maktad?r. E?itim sürecinin sonunda, tüm kat?l?mc?lara Vizyonder taraf?ndan onaylanm?? kat?l?m belgesi sunulacakt?r.

Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmi? veya deneme izni sonunda çal??mas?nda sak?nca bulunmad??? anla??lan birinci s?n?f gayris?hhî müesseselerin çal??abilmesi için müracaat? takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu taraf?ndan yerinde inceleme yap?l?r. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi, mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için di?er tüm bilgi ve belgeler de dikkate al?nmak suretiyle, Örnek 4’teki aç?lma izni raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendirece?i yetkili taraf?ndan üç gün içerisinde i?yeri açma ruhsat? düzenlenir. ?kinci ve üçüncü s?n?f gayris?hhî müesseselerin aç?lmas? için yetkili idareye yap?lacak ba?vuru üzerine, inceleme kurulu en geç yedi gün içinde yerinde inceleme yaparak raporunu düzenler. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendirece?i ki?i inceleme kurulunun raporunu de?erlendirerek en geç üç gün içinde i?yeri açma ve çal??ma ruhsat? verilip verilmeyece?ine karar verir. ??yeri açma ve çal??ma ruhsat?n?n verilmesine karar verildi?i takdirde ayn? gün içinde ruhsat düzenlenir. Verilen süre içinde tespit edilen ayk?r?l?klar?n ve noksanl?klar?n giderilmemesi halinde 1608 say?l? Kanunun 1 inci maddesi gere?ince i?letmeciye idari para cezas? verilir. Ayr?ca gayris?hhî müesseselerde ayk?r?l?k ve noksanl?klar giderilinceye kadar, s?hhi müesseselerde ise yetkili idarenin öngördü?ü ve onbe? günden fazla olmayan bir süre kadar faaliyetin menine karar verilir. Ayk?r?l?klar?n ve noksanl?klar?n giderildi?inin tespiti halinde i? yeri hakk?nda verilmi? olan men karar? derhal kald?r?l?r. Umuma aç?k istirahat ve e?lence yerleri bak?m?ndan 2559 say?l? Kanunun 6 nc? ve 8 inci madde hükümleri sakl?d?r. Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile ikinci ve üçüncü s?n?f gayris?hhî müesseselerin etraf?nda da müessesenin faaliyeti gerektirdi?i takdirde, inceleme kurulunun karar?na istinaden yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendirece?i ki?i taraf?ndan sa?l?k koruma band? olu?turulmas?na karar verilebilir.

Sabit veya seyyar olarak kullan?lan kara, deniz, hava ve her çe?it ta??ma araçlar?n?n umuma aç?k istirahat ve e?lence yeri olarak kullan?lmas?n?n istenmesi halinde, deniz araçlar? için ba?l? oldu?u veya bulundu?u liman ba?kanl???n?n, di?erleri için ilgili kurum ve kurulu?lar?n uygun görü?ü al?n?r. ?l özel idaresi ve belediyeler, umuma aç?k istirahat ve e?lence yeri ruhsat?n? vermeden önce kolluk kuvvetinin görü?ünü al?r. ??yeri açma ve çal??ma ruhsat? müracaat? s?ras?nda bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler d???nda ba?ka herhangi bir belge istenemez ve ba?vuru formundaki beyana göre ruhsat i?lemleri sonuçland?r?l?r. Yetkili idare taraf?ndan verilen ve daha önce verilmi? olan i?yeri açma ve çal??ma ruhsatlar?na ili?kin bilgiler elektronik ortamda kay?t alt?na al?n?r ve gerekti?inde di?er kamu kurum ve kurulu?lar?yla elektronik ortamda payla??lmak üzere haz?r hâle getirilir. Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmas?na ili?kin olarak il özel idareleri taraf?ndan istenecek görü?ler ?çi?leri Bakanl???nca, di?er yetkili idareler taraf?ndan istenecek görü?ler ise Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakanl???nca verilir. ?çi?leri Bakanl??? taraf?ndan verilen görü?lerde, uygulama birli?inin sa?lanmas? maksad?yla Çevre, ?ehircilik ve ?klim De?i?ikli?i Bakanl???n?n konuyla ilgili görü?ü al?n?r.

  • ?kinci ve üçüncü s?n?f gayris?hhî müesseseler inceleme kurulu, vali taraf?ndan belirlenecek görevlinin ba?kanl???nda birinci f?krada belirtilenlerin kat?l?m?yla biri ba?kan olmak üzere en az üç ki?iden olu?turulur.
  • 2559 say?l? Kanunun 8 inci maddesinde say?lan hususlar?n tespiti halinde belirtilen i?yerleri otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle; bu i?yerlerinin mevzuat hükümlerine ayk?r? olarak ruhsats?z i?letildi?inin tespiti halinde ise süresiz olarak ya da ruhsat al?ncaya kadar mahallin en büyük mülki idare amiri taraf?ndan faaliyetten men edilir.
  • Gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler kapsam?nda aç?kta alkollü içki sat??? ve sunumu yap?lan i? yerleri ile nargilelik tütün mamulünün sunumu yap?lan i? yerlerine kesinle?memi? ruhsat düzenlenir.

Sanayi bölgesi içindeki gayris?hhî müesseselerden, di?er tesislere zarar verebilecek olanlar için sanayi bölgesi içinde sa?l?k koruma band? olu?turulmas? istenebilir. Gayris?hhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel ki?iler Örnek 2’de yer alan ba?vuru formunu doldurarak yetkili idareye ba?vurur. ?kinci ve üçüncü s?n?f gayris?hhî müessese ruhsat? veren belediyelerde söz konusu kurullar, üçüncü f?krada belirtilen esaslara göre ilgili birim amirleri veya temsilcilerinin kat?l?m?yla en fazla be? ki?iden olu?ur. ?kinci ve üçüncü s?n?f gayris?hhî müesseseler inceleme kurulu, vali taraf?ndan belirlenecek görevlinin ba?kanl???nda birinci f?krada belirtilenlerin kat?l?m?yla biri ba?kan olmak üzere en az üç ki?iden olu?turulur. Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu, faaliyet alan? ve adresin de?i?memesi kayd?yla i? yerinin devredilmesi halinde, devralan ki?inin ba?vurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas al?nmak suretiyle yeni i?letmeci ad?na tekrar ruhsat düzenlenir. Ancak devredilmek istenen i? yerinin fiziki durumu ve ruhsat dosyas?ndaki bilgi ve belgelerin i?letmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsam?nda kar??lanmas? gereken mevzuat hükümlerine ayk?r? olmas? halinde, söz konusu ayk?r?l?klar ve noksanl?klar giderilmeden yeni i?letmeci ad?na ruhsat düzenlenemez. ??yeri ruhsatlar? yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendirece?i yetkili taraf?ndan bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalan?r; ruhsat için ayr?ca, meclis veya encümen taraf?ndan bir karar al?nmaz. Bu maddenin yürürlü?e girdi?i tarih itibar?yla yap? ruhsat? ve yap? kullanma izin belgesi verilmi? toplu i? yerlerindeki ikinci el motorlu kara ta??t? ticareti yap?lan i? yerleri, bu Yönetmelik hükümleri uyar?nca faaliyet konusuyla ilgili aranmas? gereken metrekare ?art?ndan muaft?r. ?çkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayi? durumu hakk?ndaki görü?ü do?rultusunda belediye s?n?rlar? ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu s?n?rlar d???nda il genel meclisi taraf?ndan tespit edilir. Sa?l?k koruma band?, inceleme kurullar? taraf?ndan tesislerin çevre ve toplum sa?l???na yapaca?? zararl? etkiler ve kirletici unsurlar dikkate al?narak belirlenir\. Poker ve blackjack masalar?nda ?ans?n? denemekten çekinme. paribahis\.

Gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler kapsam?nda aç?kta alkollü içki sat??? ve sunumu yap?lan i? yerleri ile nargilelik tütün mamulünün sunumu yap?lan i? yerlerine kesinle?memi? ruhsat düzenlenir. Kesinle?memi? ruhsat düzenlenen bu yerler bir ayl?k süre içinde aç?k alkollü içkilerin sat???n?n ve sunumunun yap?labilmesi için gerekli olan, aç?k alkollü içki sat?? belgesi ile nargilelik tütün mamulünün sunumu suretiyle sat???n?n yap?labilmesi için gerekli olan, nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesini yetkili idareye ibraz ederek ruhsatlar?n? kesinle?tirir. Bu maddedeki belgeleri süresi içinde ibraz edilmeyen i? yerleri, i?yeri açma ve çal??ma ruhsatlar? iptal edilerek yetkili idareler taraf?ndan kapat?l?r. Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak i?yeri açma ve çal??ma ruhsat? al?nmadan i?yeri aç?lamaz ve çal??t?r?lamaz. ??yerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler d???nda di?er kamu kurum ve kurulu?lar? ile ilgili meslek kurulu?lar? taraf?ndan özel mevzuat?na göre verilen izinler ile tescil ve benzeri i?lemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kald?rmaz. ??yeri açma ve çal??ma ruhsat? al?nmadan aç?lan i?yerleri yetkili idareler taraf?ndan kapat?l?r. S?hhî ve gayris?hhî i?yerleri ile umuma aç?k istirahat ve e?lence yerlerinin ruhsatland?r?lmas? s?ras?nda ba?vuru sahibi taraf?ndan mevzuat gere?i istenen herhangi bir belgenin asl?n?n getirilmesi hâlinde, bu belgenin sureti, asl?na uygunlu?u kontrol edildikten sonra yetkili idarece görevlendirilen personel taraf?ndan isim ve unvan yaz?larak tasdik edilir. Ba?vuru sahiplerinden ayr?ca belgelerin as?llar?n? veya noter onayl? suretlerini yetkili idareye teslim etmeleri istenemez.

S?hhî i?yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel ki?iler, i?yerlerini bu Yönetmeli?e uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1’de yer alan ba?vuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. Ba?vurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun oldu?unun tespiti halinde ba?kaca bir i?leme gerek kalmaks?z?n i?yeri açma ve çal??ma ruhsat? düzenlenerek ilgiliye ayn? gün içinde verilir. Birinci s?n?f gayris?hhî müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin ba?vurusundan itibaren en geç yedi gün içinde tesisin kurulaca?? yeri mahallinde inceleyerek, Örnek-3’teki yer seçimi raporu formunu düzenler ve görü?ünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendirece?i yetkili taraf?ndan üç gün içinde de?erlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni karar? verilir. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayal? ruhsat sahas?ndaki geçici tesisler için i?yeri açma ve çal??ma ruhsat? il özel idareleri taraf?ndan verilir. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere ba?l? geçici tesislere dayal? olarak üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel ki?iler Örnek 7’de yer alan formu doldurarak il özel idaresine ba?vurur. Ancak, arama ruhsat dönemi içinde üretim yap?lmas? halinde i?yeri açma ve çal??ma ruhsat? al?nmas? zorunludur. Madencilik faaliyetleri için i?yeri açma ve çal??ma ruhsat? Örnek 8’de yer alan bilgileri içerecek ?ekilde düzenlenir. Birinci s?n?f gayris?hhî müesseselerde, ruhsat ba?vurusu s?ras?nda beyan edilen sorumlu müdür sözle?mesinin i?yerinde bulundurulmas? zorunludur. Yetkili idareler taraf?ndan yap?lacak denetimlerde sorumlu müdür sözle?mesinin i?yerinde bulunmamas? veya bu sözle?meyle ilgili hatal? beyanda bulunuldu?unun tespit edilmesi hâlinde onbe? gün içinde bu eksikli?in giderilmesi istenir. Bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi hâlinde bu i?yerleri hakk?nda i?yeri ruhsat?n?n iptaline ili?kin hükümler uygulan?r.